การให้ความช่วยเหลือเมื่อประเทศประสบภัยทางธรรมชาติ

                    [...]

การให้ความช่วยเหลือเมื่อประเทศประสบภัยทางธรรมชาติ2015-06-28T15:37:59+07:00

การรณรงค์ด้านการรักษาและคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนะธรรมที่ดีงามของชาติ

การรณรงค์ด้านการรักษาและคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนะธรรมที่ดีงามของชาติ บาร์บีคิวพลาซ่าเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาประเพณีที่ดีงามของประเทศ ดังนั้น ทุกปีเมื่อถึงเทศกาลสำคัญต่างๆ  ผู้บริหารและพนักงานจะให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามให้พนักงานในทุกระดับขั้นได้มีส่วนร่วม เช่น การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ระลึกถึงถึงความสำคัญ [...]

การรณรงค์ด้านการรักษาและคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนะธรรมที่ดีงามของชาติ2015-06-22T18:31:15+07:00

การคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม

การคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม บาร์บีคิวพลาซ่ารณรงค์ให้พนักงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น การนำพนักงานของบริษัทฯ ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ บ้านคลองโคน จ. สมุทรสงคราม [...]

การคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม2015-04-20T10:21:55+07:00

การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม

การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม บาร์บีคิวพลาซ่าเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานขององค์กรได้มีส่วนรวมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเนื่องในโอกาสต่างๆ ที่สำคัญ เช่น การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางแค เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ การมอบอุปกรณ์การเรียนรู้ อุปกรณ์การกีฬา และการทำกิจกรรมทาสีและปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี [...]

การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม2015-06-22T18:29:15+07:00

การให้การสนับสนุนด้านการศึกษา

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งและบริหารงานโดยผู้บริหารชาวไทยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมองว่าการพัฒนาและเติบโตของบริษัทฯ แบบยั่งยืนจะต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาของสังคมและคนในชาติ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ ประชากรได้รับความรู้และการศึกษา พร้อมๆ กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี [...]

การให้การสนับสนุนด้านการศึกษา2015-04-20T10:22:32+07:00
Go to Top