บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งและบริหารงานโดยผู้บริหารชาวไทยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมองว่าการพัฒนาและเติบโตของบริษัทฯ แบบยั่งยืนจะต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาของสังคมและคนในชาติ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ ประชากรได้รับความรู้และการศึกษา พร้อมๆ กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นต่อพันธกิจสำคัญของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยการให้ความช่วยเหลือสังคมผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • การให้การสนับสนุนด้านการศึกษา บาร์บีคิวพลาซ่าเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับเยาวชน จึงได้ริ่เริ่มให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนดี ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันต่างๆ โดยทุนการศึกษาดังกล่าวได้จัดมอบให้แก่บุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2544 – ปัจจุบัน (2557) ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 13 ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่อนาคตของชาติแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับพนักงาน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ ในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมเพื่อให้สมาชิกในสังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

การให้การสนับสนุนด้านการศึกษา

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนดี

 

CSR001

 

บน คุณนิภานันท์  ชูพจน์เจริญ (ตรงกลางจากภาพ) ประธานกรรมการบริหารบริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด และ คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนดี ใน “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557

ล่าง – นักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ยิ้มด้วยความดีใจเมื่อได้รับทุน

CSR002