CSR | บาร์บิคิว พลาซ่า ตัวจริง อร่อยจริง เรื่องปิ้งย่าง

CSR

การให้ความช่วยเหลือเมื่อประเทศประสบภัยทางธรรมชาติ

                    การให้ความช่วยเหลือเมื่อประเทศประสบภัยทางธรรมชาติ บาร์บีคิวพลาซ่าได้ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมมอบความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติจากเหตุการณ์ต่าง เช่น นำอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์จำเป็นต่าง ๆ เช่น เรือ รองเท้าบู๊ท ฯลฯ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 ผ่านทางมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และมูลนิธิหญิงไทยสัมพันธ์ พร้อมนำพนักงานร่วมจิตอาสาทำเสื้อชูชีพและประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยอีกด้วย ล่าสุด บาร์บีคิวพลาซ่ายังได้จัดกิจกรรม “สามัคคีทำบุญ” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ่านต่อ...

CSR อื่น ๆ