2 งานมอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 14)

คุณนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ (กลาง แถวยืน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนดี ใน “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 14)” โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี สำหรับปีนี้ มีนักเรียนและนักศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันต่างๆ เข้าร่วมรับมอบทุนจำนวนทั้งสิ้น 267 ทุน รวมมูลค่า 987,000 บาท โดยทุนการศึกษาดังกล่าวได้มอบให้แก่บุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โครงการนี้เป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้ลูกๆ ของพนักงานที่อยู่ในวัยเรียน มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน บริษัทฯ จึงอยาก “ทำมื้อนี้ให้ดัที่สุด” เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและครอบครัวมีความสุขในทุกๆ วัน