people-award

 

พนักงานดีเด่นประจำปี 2557 ( 2014 People Award )

      บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด ได้จัดกิจกรรม “พนักงานดีเด่นประจำปี 2557   ซึ่งจัดทุกๆไตรมาสให้กับกลุ่มพนักงานดีเด่น ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม เพื่อเป็นการให้รางวัล (Recognition) และการตอบแทนพนักงานที่มีผลการปฎิบัติงานดีเยี่ยมรวมทั้งเป็นสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน

     โดยในกิจกรรมมีการ ล่องเรือเพื่อชมระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตของชาวบ้าน รวมทั้งมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม