การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม บาร์บีคิวพลาซ่าเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานขององค์กรได้มีส่วนรวมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเนื่องในโอกาสต่างๆ ที่สำคัญ เช่น การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางแค เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ การมอบอุปกรณ์การเรียนรู้ อุปกรณ์การกีฬา และการทำกิจกรรมทาสีและปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา เนื่องในโอกาสวันครบรอบของบริษัทฯ เป็นต้น

กิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนรู้ อุปกรณ์การกีฬา และการทำกิจกรรมทาสีและปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีคว่มบกพร่องทางการได้ยิน ในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา เนื่องในโอกาสวันครบรอบของบริษัทฯ

CSR003

บน คุณนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด และคุณนีรดา ชูพจน์เจริญ       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี นำทีมผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ พร้อมมอบอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬารวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความบันเทิงให้กับน้องๆ อีกมากมาย