การรณรงค์ด้านการรักษาและคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนะธรรมที่ดีงามของชาติ บาร์บีคิวพลาซ่าเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาประเพณีที่ดีงามของประเทศ ดังนั้น ทุกปีเมื่อถึงเทศกาลสำคัญต่างๆ  ผู้บริหารและพนักงานจะให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามให้พนักงานในทุกระดับขั้นได้มีส่วนร่วม เช่น การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ระลึกถึงถึงความสำคัญ รักษาและดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม และยังเป็นการแสดงความเคารพผู้อาวุโสอีกด้วย

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

CSR005