การคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม บาร์บีคิวพลาซ่ารณรงค์ให้พนักงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น การนำพนักงานของบริษัทฯ ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ บ้านคลองโคน จ. สมุทรสงคราม หรือกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้กระดาษในองค์กร การเก็บขยะและการปลูกป่าที่เขื่อนขุนด่านประการชล จ. นครนายก เป็นต้น

นอกเหนือจากนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานที่ปฎิบัตงานในสำนักงานของบาร์บีคิวพลาซ่าแล้ว ในส่วนของศูนย์กลางกระจายสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า (ครัวกลาง) ที่ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ยังได้เข้าร่วมโครงการ “CSR-DIW” หรือ Corporate Social Responsibility – Department of Industrial Works ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม

โดยเริ่มต้นด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับการพัมนาชุมชนควบคู่กันไป ศูนย์กลางกระจายสินค้า   บาร์บีคิวพลาซ่า (ครัวกลาง) ได้ปฎิบัติตามข้อกำหนดของโครงการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทำให้ บาร์บีคิวพลาซ่าได้รับประกาศนียบัตร CSR-DIW for Beginning Award หรือ รางวัลสถานประกอบการที่ปฎิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเบื้องต้น จากกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับประกาศนียบัตรอื่นๆ ด้านการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยจากกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้โครงการอุตสหกรรมสีเขียว (Green Industry) ได้แก่  ประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 หรือ ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือการดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และประกาศนียบัตรรับรองอุตสหกรรมระดับสีเขียวระดับที่ 3 หรือ ระบบสีเขียว (Green System) ซึ่งหมายถึง การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่ป็นที่ยอมรับและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น

CSR004

นายวรสิทธิ์ ปานช้าง ผู้อำนวยการศูนย์กลางกระจายสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า เข้ารับมอบเกียรติบัตร CSR-DIW for Beginning Award จากกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกเหนือจากการเข้าร่วมโครงการ “CSR-DIW” หรือ Corporate Social Responsibility – Department of Industrial Works ของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ศูนย์กลางกระจายสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า (ครัวกลาง) ยังได้เข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีก อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการน้ำโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการห่วงโซ่สีเขียวอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เป็นต้น