กิจกรรมชิงโชค GON SHAPON

  • วิธีการเล่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค คือ ลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์สแกน QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในสื่อบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ก็จะเข้าสู่โปรแกรมการลงทะเบียน เมื่อกดสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ต่อที่1 ได้รับส่วนลดทันที 100 บาท (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯได้กําหนดไว้) และก็ได้รับสิทธิ์ต่อที่ 2 ได้ลุ้นรับสิทธิ์รับประทานอาหาร ณ ร้านที่กําหนดไว้ โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ ได้วันละ 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขสมาชิกของการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และตลอดระยะเวลาของกิจกรรมสูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง และเมื่อครบกําหนด บริษัทฯ จะนํารายชื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดมาพิมพ์ลงบนกระดาษ แล้วตัดเป็นชิ้นส่วนสลากตามจํานวนสิทธิ์ แล้วนําไปใส่กล่องจับสลาก คลุกเคล้าสลากให้ทั่วแล้วจับสลากหาผู้โชคดี แล้วอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันที ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Fanpage “Bar B Q Plaza”ตามวันที่กําหนดไว้

  • สถานที่จับรางวัล

จับรางวัล ณ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ตั้งอยู่เลขที่ 94ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  • ระยะเวลาการเล่น

เริ่มกิจกรรมในวันที่ 16 มกราคม 2566

หมดเขตกิจกรรมวันที่ 31 มกราคม 2566

จับรางวัลในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.

  • รายละเอียดสิ่งของรางวัล

Gift Voucher500 บาท จํานวน 48 ใบต่อ 1 รางวัล

โดยจะมีทั้งหมด 5 รางวัล ๆ ละ 24,000 บาท รวมของรางวัลตลอดรายการมูลค่า 120,000 บาท

(Gift Voucherจะสามารถใช้แทนเป็นเงินสดเพื่อรับประทานอาหาร ณ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า และ GON Express และ GON Truckทุกสาขา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)

  • เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีของการจับรางวัลในวันที่ 4กุมภาพันธ์ 2566โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Fanpage “Bar B Q Plaza”

2. บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ เพื่อให้มารับของรางวัลณ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ตั้งอยู่เลขที่ 94ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130และจะต้องชําระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอันเกิดจากการได้รับของรางวัล โดยจะต้องชําระเป็นเงินสดในวันที่มารับของรางวัล หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับของรางวัลหรือผู้โชคดีไม่ประสงค์ขอรับของรางวัลภายใน 30วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสํารองในลําดับถัดไป หากผู้โชคดีสํารองไม่มารับของรางวัลบริษัทฯจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป

3. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่า 1,000บาทขึ้นไป จะต้องชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%ของมูลค่าของรางวัล ตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528ลงวันที่ 26กันยายน 2528ประกอบคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544ลงวันที่ 15กันยายน 2544

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมดหากพบว่าผู้โชคดีมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉลไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้

5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

6. พนักงานและครอบครัวของบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จํากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

7. สิทธิ์ต่อที่ 1กําหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 5รางวัลในตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถใช้สิทธิ์ในต่อที่ 1ได้ก็ต่อเมื่อได้รับประทานอาหารในร้านบาร์บีคิวพลาซ่า (ทุกสาขา) ตั้งแต่ 1,000บาท (ก่อนหักส่วนลด) โดยจํากัดให้สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เพียง 1สิทธิ์ ต่อ 1เลขสมาชิก ต่อ 1ใบเสร็จ

9. สิทธิ์ต่อที่ 2กําหนดให้ผู้โชคดี 1ท่าน มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลสูงสุดเพียง 1รางวัลเท่านั้น โดยสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ ณ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า และ GON Express และGON Truckทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2566ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2566

10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

  • คณะกรรมการดําเนินรายการในการตัดสินได้แก่

1. คุณกฤตภัค สมเพชร ตําแหน่ง Marketing Officer

2. คุณธณัชพร พิริยะวรสกุล ตําแหน่ง Manager

3. คุณครองขวัญ สิงห์โต ตําแหน่ง Digital Marketing Manager