Food Passion

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีแบรนด์ร้านอาหารที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท จำนวน 3 แบรด์ ได้แก่ บาร์บีคิวพลาซ่า จุ่มแซ่บฮัท และฮ็อทสตาร์ ซึ่งทั้ง 3 แบรนด์ดังกล่าวนำเสนอรูปแบบอาหารในสไตล์ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

บริษัทได้สร้างเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การโฆษณา โปรโมชั่นของร้านอาหารในเครือและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้”) ทั้งนี้ บริษัทมีความห่วงใยเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลส่วนตัว) รายละเอียดต่างๆปรากฎตามคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และ/หรือสาขา และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริษัท”) ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในบทบัญญัติว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับอยู่ ณ ขณะเดียวกับประกาศฉบับนี้ บริษัทขอให้คำรับรองว่าบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์บาร์บีคิว พลาซ่า มีเดีย แพลตฟอร์ม รวมถึงแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นโดยเคร่งครัด และบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลใดทราบโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้โดยเด็ดขาด

ผู้ใช้ควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียดเพื่อทำความเข้าใจนโยบายและหลักปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดส่วนตัวอื่นๆที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับผู้ใช้ โดยบริษัทจะมีการปรับปรุง และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในนโยบายนี้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม ดังนั้น กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้เอง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ผู้ใช้สามารถติดต่อแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ได้ตามช่องทางที่บริษัทได้ให้ไว้

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ประเทศที่อยู่อาศัย รวมทั้งข้อมูลต่างๆที่ผู้ใช้ไม่ได้เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไป และบริษัทอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการ สถานที่ที่ผู้ใช้รับบริการ จำนวนครั้งในการรับบริการ ความถี่ คะแนนสะสม รางวัล และข้อมูลอื่นๆ และในกรณีที่ผู้ใช้มีการเข้าชมหรือใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ มีเดีย แพลตฟอร์ม รวมถึงแอพพลิเคชั่นบนมือถือของบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานออนไลน์โดยอัตโนมัติ เช่น ประเภทบราวเซอร์ ชื่อโดเมน หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) เวลาที่เข้าใช้งาน ทั้งนี้ อาจรวมถึงการใช้โปรแกรมคุ้กกี้(Cookies) และเว็บ บีคอน (Web beacons) ด้วย นอกจากนี้ บริษัทอาจเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ใช้ที่บริษัทได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในข้อมูลเดิมที่บริษัทถือครองอยู่ด้วย

  1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

– เพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้ในแต่ละวัน

– เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับสมาชิก

– เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนของสมาชิกในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆของบริษัท

– เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านทางประกาศ โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสั้น(SMS) แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นใดเกี่ยวกับตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการตลาด การส่งเสริมการขายและการจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ รวมถึงข้อเสนอร่วมกับบริษัทอื่นที่ผู้ใช้เข้าร่วม

– เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ออกแบบและจัดสรรสิทธิประโยชน์ของลูกค้าและสมาชิกของบริษัท วิเคราะห์ทางการตลาดและทางด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท

– เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น กรณีบริษัทประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลของผู้ใช้นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น บริษัทจะขอความยินยอมจากผู้ใช้ ก่อน

  1. การเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดส่วนตัวอื่นๆ

บริษัทขอให้คำรับรองแก่ผู้ใช้ว่าบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดส่วนตัวอื่นๆของผู้ใช้ไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผย และ/หรือส่งข้อมูลของผู้ใช้ให้แต่เฉพาะบุคลากรและพนักงานของบริษัทเพื่อใช้ในการให้บริการแก่ผู้ใช้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเปิดเผย และ/หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

– กรณีที่บริษัทมีสิทธิกระทำได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับแล้ว

– กรณีเปิดเผย และ/หรือส่งข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและ/หรือรายละเอียดดังกล่าวอย่างถูกต้อง รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการในช่องทางสื่อสารนั้น

– กรณีแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้ให้บริการสนับสนุนต่างๆแก่บริษัท เช่น ผู้ประมวลบัตรเครดิต ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการส่งไปรษณีย์ หรือผู้ให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์ เป็นต้น

– กรณีที่บริษัทจำเป็นต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

– กรณีที่บริษัทจำเป็นต้องปกป้องและต่อสู้เพื่อสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท หรือความปลอดภัยของบริษัท พนักงาน ตัวแทน ลูกค้าของบริษัท และประการอื่น

– กรณีที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องปรับปรุงการให้บริการในช่องทางสื่อสารต่างๆตามความเหมาะสม

– กรณีแบ่งปันข้อมูลให้กับ สาขา และ/หรือในเครือของบริษัท

– กรณีผู้ใช้เข้าร่วมแสดงความเห็นออนไลน์อื่นในช่องทางต่างๆของบริษัท ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้ได้โพสต์ประกาศในช่องทางดังกล่าวอาจได้รับการแบ่งปันกับผู้ร่วมพื้นที่

การเข้าใช้ช่องทางสื่อสารต่างๆของบริษัท ย่อมถือได้ว่าผู้ใช้ได้ยินยอมและอนุญาตให้บริษัทเปิดเผยและ/หรือส่งข้อมูลใดๆของผู้ใช้ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

  1. การรับจดหมายข่าวเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขาย

บริษัทอาจส่งประกาศ จดหมายข่าว ข้อมูลการส่งเสริมการขาย ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือสินค้า บริการและอื่นๆให้แก่ผู้ใช้โดยผ่านทางอีเมล์ และ/หรือข้อความสั้นเป็นครั้งคราว โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดส่วนตัวต่างๆที่ผู้ใช้ให้ไว้แก่บริษัทได้ตามความเหมาะสมและตามที่บริษัทเห็นสมควร อย่างไรก็ดี ผู้ใช้มีสิทธิที่จะเลือกรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวหรือไม่ก็ได้

  1. การขอแก้ไขข้อมูล

เว้นแต่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เช่นวันเกิดเป็นต้น ผู้ใช้สามารถขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดส่วนตัวต่างๆได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทจะได้แนะนำให้ผู้ใช้ทราบตามอีเมล์หรือช่องทางอื่นๆที่บริษัทจะได้ส่งให้แก่ผู้ใช้ต่อไป อย่างไรก็ดี บริษัทอาจขอทราบข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้เพื่อการตรวจสอบและยืนยันตัวก่อนการปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าว

  1. คุ้กกี้และล๊อกไฟล์

บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ในขณะที่ผู้ใช้เข้าดูและใช้ช่องทางสื่อสารค้นหาข้อมูล ยกเว้นกรณีที่มีการขอข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้โดยชัดเจน เมื่อผู้ใช้เข้าในช่องทางสื่อสารนั้น อย่างไรก็ดี เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ของช่องทางสื่อสารจะบันทึกที่อยู่ เซิร์ฟเวอร์ของโดเมนเนม และระบุเพจที่ผู้ใช้เข้าดูและเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ใน “คุ้กกี้” ซึ่งจะรวบรวมและเก็บข้อมูลอย่างเช่น อินเตอร์เน็ต โปรโตคอล (IP Address) โดยอัตโนมัติเพื่อกะประมาณจำนวนผู้ใช้และดูการหมุนเวียนของผู้ใช้และจัดการช่องทางสื่อสารนั้น อย่างไรก็ดี บริษัทจะไม่ลิงค์ข้อมูลและรายละเอียดที่มีการจัดเก็บโดยอัตโนมัติตามวิธีการข้างต้นไปยังข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของผู้ใช้ได้

  1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดส่วนตัวต่างๆของผู้ใช้จะได้รับการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้าใช้โดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินมาตรการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการอันเหมาะสมเพื่อปกป้อง คุ้มครองและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้อย่างเต็มความสามารถ ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้กับบริษัทจะอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น และจะมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติตามเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยเคร่งครัด เพื่อดำเนินการตามจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ทราบดีว่าการทำธุรกรรมต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีความปลอดภัย 100% ดังนั้น แม้ว่าบริษัทจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดส่วนตัวต่างๆของผู้ใช้เพื่อมิให้มีการลักลอบเข้าถึงได้ แต่ก็ไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิง

กรณีที่ผู้ใช้มีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทให้บริษัทเลิกเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้หรือยกเลิกบัญชีสมาชิกของผู้ใช้ที่มีอยู่กับบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้โดยด่วน แต่คำขอดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการ ข้อมูลและ/หรือรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ในอนาคตได้

  1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใดก็ได้ตามที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นและสมควร อย่างไรก็ดี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในเว็บเพจ ทางอีเมล์ และ/หรือประกาศในโฮมเพจของบริษัท และ/หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ ทั้งนี้ หลังจากการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับการแก้ไขปรับปรุงใดๆที่ได้ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกประการ

  1. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ใช้สามารถสอบถามได้ที่แผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท หรือที่ 02-575-1001

……………………………………………………